NEPROPÁSNĚTE! Sleva 20 % na všechny produkty Voxx s kódem: VOXX20

Ochrana a normy

Normy obuv

Pracovní obuv

(bez tužinky ve špičce)

dle normy EN ISO 20347:2012

I/II OB splňuje základní požadavky
I O1 stejné jako OB + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty
  O2 stejné jako O1 + průnik a absorpce vody
  O3 stejné jako O2 + odolnost proti propíchnutí, podešev s dezénem
II O4 stejné jako OB + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty
  O5 stejné jako O4 + odolnost proti propíchnutí, podešev s dezénem

Bezpečnostní obuv

(s tužinkou ve špičce)

dle normy EN ISO 20345:2011

I/II SB splňuje základní požadavky
I S1 stejné jako SB + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty
  S2 stejné jako S1 +průnik a absorpce vody
  S3 stejné jako S2 +odolnost proti propíchnutí, podešev s dezénem
II S4 stejné jako OB + antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty, odolnost proti paliv.oleji
  S5 stejné jako S4 +odolnost proti propíchnutí, podešev s dezénem

Piktogramy

E absorpce energiev oblasti paty
WR odolnost svršku proti vodě
/ bezpečnostní tužinka pro ochranu prstů
/ kompozitová bezpečnostní tužinka pro ochranu prstů
FO odolnost proti olejům a pohonným hmotám
HR odolnost protikontaktnímu teplu
SRA odolnost protiuklouznutí na keramické podlahové dlaždici se SLS*
SRC odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici se SLS* a na ocelové podlaze s glycerinem
A antistatická obuv
P odolnost proti propíchnutí (ochranná stélka)
P odolnost proti propíchnutí (kevlarová ochranná stélka)
/ zateplení
/ bez kovových součástí

* SLS = roztok laurylu sulfátu sodného (sodium lauryl sulphate)

Normy ochranné oděvy

CAT I

CAT II

CAT III

Osobní ochranné prostředky (OOP) jednoduché konstrukce, jejichž návrh vychází z toho, že uživatel může sám zhodnotit úroveň ochrany proti jednotlivým postupně účinkujícím minimálním rizikům,jež mohou být včas a bezpečně identifikovány uživatelem.

Chrání:

  • proti povětrnostním podmínkám, které nejsou výjimečné nebo extrémní

  • proti povrchově působícím mechanickým vlivům

  • při manipulaci s horkými předměty, které nevystaví uživatele teplotám nad 50 °C nebo nebezpečným nárazům

Výstražné oděvy s vysokou viditelností pro profesionální využití

Norma určuje požadavky na oděv, který je schopen vizuálně signalizovat přítomnost uživatele. Oděv má zaručit dobrou viditelnost uživatele v nebezpečných situacích a to jak za jakýchkoliv světelných podmínek ve dne, tak i při osvětlení předními světly dopravního prostředku za tmy.

EN 471: 2003

třída 1

Nejnižší úroveň ochrany. Celková fluorescenční plocha musí být nejméně 0,14m2a reflexivní plocha 0,10 m2. Mohou být použity pouze v případě, že se jedná o méně častý kontakt s několika vozidly, a nebo v pomalu jedoucím provozu.

třída 2

Mnohem lepší ochrana než třída 1, a to především ve dne, za soumraku a v mlze. Celková fluorescenční plocha musí být nejméně 0,50 m2 a reflexní plocha 0,13 m2. Třída2 se používá v přístavech, na železnicích, staveništích, parkovacích plochách a na dalších místech, kde se třída 3 nevyžaduje.

třída 3

Nejvyšší úroveň ochrany pracovních oděvů. Celková fluorescenční plocha musí být nejméně 0,80 m2 a reflexní plochy 0,20 m2.Používá se v blízkosti rychle se pohybujících dopravních prostředků.

Výstražné oděvy s vysokou viditelností pro neprofesionální použití

Norma stanovuje detaily výstražných oděvů a dále minimální plochy a materiály, kterými se dociluje vysoká rozlišitelnost protipozadí v podmínkách městského i přírodního prostředí, ve dne i v noci.

EN 1150: 1999

Ochranné oděvy pro ochranu při svařování a příbuzných postupech

Mezinárodní norma specifikuje optimální základní bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro ochranné oděvy, včetně kukel, zástěr, rukávů a kamaší, které mají chránit uživatele při svařování a podobných procesech. Tato norma nezajišťuje požadavky na ochrany rukou.

EN ISO 11611:2008

Ochrana proti chladu

EN 14058

Oděvy pro poskytování omezené ochrany proti chemickým látkám nebo ionizujícímu záření

 

EN 13034 typ 6 kapalné chemikálie lehké postříkání

EN ISO 13982-1 typ 5 nebezpečné suché částice

EN 14605 typ 4 kapalné chemikálie sprej – olejová nebo vodní mlha

EN 14126 biologické nebezpečí

EN 1149-5 elektrostatické vlastnosti

EN 1073-2kontaminace radioaktivními částicemi

ISO 14116omezené šíření plamene

Evropské normy rukavice

EN 420 stanoví všeobecné požadavky a příslušné zkušební postupy pro navrhování a konstrukci rukavic, odolnost materiálu rukavic proti průniku vody, nezávadnost, pohodlí a účinnost, označení a informace dodávané výrobcem vztahující se na všechny ochranné rukavice

Tabulka odolnosti

odolnost

úroveň
(třída)
1

úroveň
(třída)
2

úroveň
(třída)
3

úroveň
(třída)
4

úroveň
(třída)
5

Proti oděru (počet cyklů)

100

500

2000

8000

/

Proti řezu (index)

1,2

2,5

5

10

20

Proti trhání (počet cyklů)

10

25

50

75

/

Proti propíchnutí (N)

20

60

100

150

/

EN 388 specifikuje požadavky, metody zkoušení, značení a dodávané informace pro ochranné rukavice proti mechanickým rizikům způsobeným oděrem, řezem čepelí, trháním a propíchnutím

EN 407 specifikuje požadavky, metody zkoušení, informace pro uživatele a značení ochranných rukavic proti teplu nebo ohni, měla by být používána pro všechny rukavice, které chrání ruce před teplem nebo plameny v jedné nebo více z následujících podob:

odolnost proti vznícení (0 – 4)

odolnost proti kontaktnímu teplu (0 – 4)

odolnost proti konvenčnímu teplu (0 – 4)

odolnost proti sálavému teplu (0 – 4)

odolnost proti malým kapkám roztaveného kovu (0 – 4)

odolnost proti velkým kapkám roztaveného kovu (0 – 4)

 

EN 374 specifikuje požadavky a metody zkoušení ochranných rukavic proti chemikáliím a mikroorganismům

Ochranné rukavice proti chemickým rizikům plnohodnotné

Ochranné rukavice proti chemickým rizikům jednoduché

Ochranné rukavice proti bakteriologickým rizikům

EN 511 norma specifikuje požadavky a metody zkoušeníochranných rukavic proti chladu; rozlišují se 3 kategorie:

odolnost proti konvekčnímu chladu (0 – 4)

odolnost proti kontaktnímu chladu (0 – 4)

propustnost vody (0 – propustné, 1 – nepropustné)

EN 12477 ochranné rukavice pro svářeče

EN 10819 rukavice pro ochranu proti vibracím a rázům

Zateplení

Volba filtrační třídy podle činnosti

činnost materiály třída ochrany důležité informace
pískování, řezání, vrtání rez, kovové částice P1  
beton, kámen P1 při vysokékoncentraci křemíku
cement, dřevo, ocel P2  
laky, fermeže,antikorozní nátěry P2 při přítomnosti chromanů P3
ocel, nerezová ocel P3  
nátěr proti usazování P3 může být nutná speciální filtrační polomaska
nástřik oleje při nízké teplotě   P2  
svařování měkká ocel, zinek(autogen, mig/mik) P2 3M 9928 nebo 9925 na ochranu proti ozónu
nerezová ocel(elektrody) P3 3M 9928 nebo 9925 na ochranu proti ozónu
pájení P2  
práce s azbestem velmi malá množství P2 P3  
práce se sklem a minerálními vlákny   P2  
třídění odpadu   P3 může být zapotřebí polomaska chránícípřed plyny a výpary
stříkání nástřik barev P2 může být zapotřebí polomaska chránící před plyny a výpary
pesticidy P2  
technická údržba
(např. výměna filtrů)
  P3  
alergie pyl, zvířecí srst P1  
obilný prach P2  
kontakt s plíseň, houby P2  
bakterie P2 s tuberkulózou P3
výfukové plyny P2  

Polomasky a celoobličejové masky

Stupně ochrany

A proti organickým plynům a parám, např. organickým rozpouštědlům jako terpentýn, benzín, toluen, xylen s bodem varu ˃ 65 °C

B proti anorganickým plynům a parám, např. chlóru, bromu, sirovodíku atd.

E proti kyselým plynům a parám, např. oxidu siřičitému, chlorovodíku atd.

K proti amoniaku a organickým sloučeninám amoniaku, např.dimethylaminu atd.

AX proti organickým sloučeninám s nízkým bodem varu ≤ 65°C

H3 proti rtuti

P1, P2, P3 proti pevným částicím a aerosolům

Zvolte správnou ochranu, průvodce výběrem správné masky

druh práce   stupeň ochrany poznámky
leptání kyselinou organické rozpouštědlo dichlormetan A jednotky s pohonem a přívodem vzduchu,v příslušných případech
čpavkový odstraňovač barev A B E K jednotky s pohonem a přívodem vzduchu,v příslušných případech
svařování polyuretanový povlak A B E P  
nerezová ocel A B E P jednotky s pohonema přívodem vzduchu, v příslušných případech
povlakování lak na bázi rozpouštědla A  
lak na bázi vody (včetně zbytkového ředidla) A  
stříkání lak na bázi rozpouštědla, syntetické pryskyřice A P2  
izokyanát obsahující lak A P2 jednotky s pohonem přívodem vzduchu
pesticid (organický / prchavý) A P2 v příslušných případech celoobličejová maska, v příslušnýchpřípadech
lepení lepidla obsahující rozpouštědlo A1 A2P2 při použití stříkaných lepidel
manipulace s kysličník siřičitý A B E celoobličejová maska pro dodatečnou ochranu obličeje
kyselina solná A B E  
kapalný hnůj A B E K  
čpavek K celoobličejová maska pro dodatečnou ochranu obličeje
benzínové, dusíkové ředidlo A  
skladování nebezpečného zboží, přeprava A B E P  

Ochrana dýchacích cest

filtrační třída

  FFP1 P1 FFP2 P2 FFP3 P3

Ochrana před:

částicemi, pevnými a kapalnými aerosoly. Respirátory filtrační třídy FFP1 zajišťují účinnou ochranu, pokud nejsou překročeny přípustné koncentrace 4xNPK-P*

částicemi, pevnými a kapalnými aerosoly, mlhou a dýmem. Respirátory filtrační třídy FFP2 mohou být používány, pokud koncentrace nepřekročí přípustnou hodnotu 10x NPK-P*

částicemi, pevnými a kapalnými aerosoly, mlhou a dýmem, viry, bakteriemi a sporami. Respirátory filtrační třídy FFP3 mohou být používány, pokud koncentrace nepřekročí přípustnou hodnotu 40x NPK-P*

Ochrana proti pádu - normy

EN 353-2 osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky.Část 2: pohyblivé zachycovače pádu včetně poddajného zajišťovacího vedení

EN 354 osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Spojovací prostředky

EN 355 osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Tlumiče pádu

EN 358 osobní ochranné prostředky pro pracovní polohovánía prevenci pádů z výšky – Pásy pro pracovní polohování a zadržení a pracovní polohovací spojovací prostředky

EN 360 osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Zatahovací zachycovače pádu

EN 361 osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Zachycovací postroje

EN 362 osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Spojky

EN 397 průmyslové ochranné přilby

EN 813 prostředky ochrany osob proti pádu – Sedací postroje

ISO 1140 textilní lana – Polyamid – 3-4 a 8-pramenná lana

EN 353-1 osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky– Část 2: Pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného zajišťovacího vedení

EN 795 prostředky ochrany osob proti pádu – Kotvící lana

EN 1496 prostředky ochrany osob proti pádu – Záchranná zdvihací zařízení

Ochrana dýchacích cest - normy

EN 149 Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Filtrační polomasky k ochraně proti částicím

EN 405 Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Filtrační polomasky s ventily proti plynům nebo plynům a částicím

EN 140 Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Polomasky a čtvrtmasky

EN 136 Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Obličejové masky

EN 166 Osobní prostředky k ochraně očí – Základní ustanovení

Ochrana sluchu - normy

SNR hodnota SRN stanovená podle EN ISO 4869-2 pro parametr alfa = 1

EN 352-1 chrániče sluchu – Všeobecné požadavky. Část 1: Mušlové chrániče sluchu

EN 352-2 chrániče sluchu. Bezpečnostní požadavky azkoušení. Část 2: Zátkové chrániče sluchu

Ochrana zraku

Typy filtru

2 UV filtr

4 infračervený filtr

5 sluneční filtr

6 sluneční filtr IR

Optická třída 1

permanentní nošení

Optická třída 1 je určena pro dlouhodobé nošení, nejmenší přípustná odchylka je ±0,06 dioptrie. Nejnižší optická třída se nedoporučuje pro dlouhodobé používání. Obecně se doporučuje, aby bylo v případě problémů s nošením vyzkoušeno více typů brýlí a z nich byla vybrána varianta, která budeu živateli vyhovovat nejvíce.

Mechanická odolnost

S zvýšená pevnost, max. rychlost 12 m/s

F náraz o nízké energii, max. rychlost 45 m/s

B náraz o střední energii, max. rychlost 120 m/s

A náraz o velké energii, max. rychlost 190 m/s

FT náraz o nízké energii při extrémních teplotách (-5°C až 55°C), max.rychlost 45 m/s

BT náraz o střední energii při extrémních teplotách (-5°C až 55°C), max. rychlost 120 m/s

AT náraz o velké energii při extrémních teplotách (-5°C až 55°C), max.rychlost 190 m/s

Vhodné pole použití

3 tekuté kapky

4 velké částiceprachu (až do 5 µm)

5 plyn a jemný prach(méně než 5 µm)

9 roztavený kov ahorké pevné látky

Barva zorníků

2-1.2 Čirý zorníkchrání proti UV záření.

2-1.2 Žlutý zorník chrání proti UV záření, filtruje modrýdíl světla z viditelného spektra a umožňuje vícekontrastnější vidění ve zhoršených světelných podmínkách.

5-3.1 Kouřový zorník chrání proti UV záření, plní funkciprotislunečního filtru při zachování dostatečného vnímáníbarev.

2C-3/5-3.1 Bronzový zorník chrání proti UV záření a modrémusvětlu, plní funkci protislunečního filtru.

5-3.1/2.5 1 FT Fotochromatický zorník se automaticky přizpůsobujezměnám světelných podmínek.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.